در باشگاه مغز چه میگذرد .... !!

 

چگونه می توانیم توانمندی های مغزمان را فعال کنیم؟ چگونه از حداکثر ظرفیت مغزمان استفاده کنیم؟ برای تقویت حافظه چه کارهایی انجام دهیم؟ راه های تقویت هوش؟ چگونه از یادگیری لذت ببریم؟

چه کارهایی انجام دهیم که حافظه ما عالی شود و در زندگی بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

همانطور که می دانیم حافظه، استعدادی خدادادی خوانده می شود و اساس یادگیری انسان را تشکیل می دهد.

همچنین با استفاده از یادگیری مهارت های زندگی و مهارت های فردی که مهارت های روانی - اجتماعی هستند به ما کمک می کند با نیازها و چالش های زندگی روزمره بهتر کنار بیاییم. به طوری که بتوانیم تصمیمات درست بگیریم، مدیریت احساسات و هیجانات را انجام دهیم مهارت ارتباطی را به بهترین نحو کسب کنیم... در باشگاه مغز فعالیتهایی انجام میشود تا به این مهم به بهترین شکل دست یابیم.

 

ادامه دارد ....

خبرهای جدید در راه است

 

 

گزارش تصویری