برگزاری نمایشگاه و اهدای جوایز به دست سازه های دانش آموزان