• اعتماد بنفس : باور به توانایی خود
  • عزت نفس : احساس ارزشمندی راجع به خود

از کودکی به ما می آموزند بهترین باشیم و چون همه نمی توانیم بهترین باشیم برای همیشه عزت نفس خود را از دست می دهیم و تا آخر عمر در اضطراب به سر می بریم.

درنتیجه:

 توقع بهترین بودن را از فرزندانمان نداشته باشیم و آنها را همان گونه که هستند، دوست بداريمheart

تشويق كردن و اميد دادن به کودکان  كمك مي كند تا با عزت نفس رشد يابند. عزت نفس به آنان كمك مي كند كه با زندگي كنار بيايند، موفق شوند و مشكلات را حل كنند.

واحد راهنمایی و مشاوره