دبستان و پیش دبستان اسطوره

دبستان و پیش دبستان اسطوره

سال تاسیس 1392

منطقه 5

دوره پیش دبستان و دبستان 

قبولی در تیز هوشان درسال 1400-1399

مقام اول در رباتیک منطقه در سال 97