نصب سایبان(شیدگلخانه ای)در محوطه حیاط مدرسه

نصب سایبان(شیدگلخانه ای)در محوطه حیاط مدرسه جهت پیش گیری از آسیب اشعه نورخورشیدبرروی پوست دانش آموزان عزیز